Proè jsou øešení uvedena na zadní stranì karty s úkolem a ne oddìlenì?

Toto je pøipomínka, kterou slýcháme od rodièù velmi èasto. Øešení jsme umístili na zadní strany kartièek proto, aby dìti mohly snadno najít øešení odpovídající danému úkolu. Aèkoli jsme se velmi snažili vytvoøit SmartGames, které budou moci hrát i malé dìti, neznamená to, že dìti tak nízkého vìku budou také schopny snadno vybrat odpovídající øešení.